Click Here To Join Adcryp.to >>>>>>>>>>>>>>>>>>>Promote your Website with AdCryp.to. Get $20 in FREE traffic.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Get more value for your advertising money with the top business directory platform. Create free account now! Get more leads, track your customer pipeline, and close more deals and sales faster. Find what you search! - Professional industry and manufacturing directory - Forexmarket.site is delivering over 4 million unique visitors from organic and paid web traffic sources such as Google ads and other paid advertising networks everyday. Search forexmarket.site and worldbank.nu directory, covering millions of industry hardware, products and services. Search our industry directory to view highlights from AliExpress.com - stores for safe transaction, purchase and worldwide delivery. Don't miss out to read our latest best-selling politics e-book, about the most powerful woman in politics, a series of best political leader biographies at Amazon.com Kindle: The Biography of Angela Merkel - Something About Great Leadership. Moreover, our online stock trading platform provider offer here $5000 trading bonus to sophisticated investors, don't miss out on that. Get the latest day trading incentives and tips on best dividend stocks: Forex Market Day Trading; WhatsApp Group Invite. Welcome to add your website free of charge, submit your company information. We do manage other websources such as the Luxury Brands Reviews website with honest reviews for luxury brands awareness and trust to ensure the very best customer experience every time. Make your best online shopping experience here! Thank you for visit The Forexmarket. ​ Get your bitcoinwallet here. Start earning bitcoin. You can earn bitcoin by referring your friends and customers to use Join Giuelith.com

 

 

Giron Miljö AB Anläggning, Industristängsel och Stängselmontage Avropsavtal

Vi tillhandahåller stängsel av hög kvalitet, säkerhetsinstallationer och underhållstjänster till kunder nationellt. Vi bygger viltstängsel för ny och befintlig infrastruktur genom ett kompetent team för installation, rivning och service med gedigen erfarenhet för infrastrukturplanering och utförande entreprenad i enlighet med ett systematiskt kvalitetsarbete enligt ISO 9001.

 

Vi tillhandahåller nyckelfärdiga områdesskydd och säkerhetssystem. Dessa inkluderar:

• Konventionell stängsel, Industri,- & Viltstängsel

• Elstängsel

• Osynligt nätstängsel (No-Fence, Betafence, etc)

• CCTV-kamerasystem

• Larm

• Grindmotorer

• Avspärrningar vid tillfälliga förbudsområden och riskområden vid arbete

• Intyg om överensstämmelse

 

Dessutom special tillverkar vi speciallösningar för företagskunder eller juridiska personer i hela landet. Vårt underhållskontrakt, servicebackup och materialgarantier säkerställer att när vi säkrar en fastighet, så förblir det säkert.

 

Process

1. Grundlig plats bedömning.

2. Rekommendationer enligt specifikation – beroende på detaljer

av plats, kundens krav och budget.

3. Intyg om överensstämmelse tillhandahålls kunden.

4. Alla jobb inkluderar 36 månaders garanti.

 

Vi har alla resurser för att ge dig snabba, effektiva och säkra lösningar. Genom vårt fanatiska engagemang för kvalitet och vår erfarenhet ger detta våra kunder flera tydliga fördelar. Vi har bygger vårt rykte på att betjäna våra kunder väl och på lång sikt.

 

– Både våra företags- och privatkunder åtnjuter personlig service

- Kompromisslös kvalitetsstandard

- Full service back-up

- Konkurrenskraftiga priser

- Snabba handläggningstider

- Kompletta nyckelfärdiga lösningar

 

Giron Miljö AB Kiruna

 

Kvalitetsarbete hos Giron Miljö AB Strategiska Industriprojekt 

Vi på Giron Miljö AB arbetar med kvalitetssäkring på ett flertal sätt bland annat när det gäller vår kontakt med kunderna, vår miljöpåverkan samt vår egen arbetsmiljö. Giron Miljö AB har bred kompetens och ett personligt engagemang. Genom ett stort nätverk av samarbetspartners kan vi utföra alla typer av arbeten. Ett personligt engagemang tillsammans med våra kunder och samarbetspartners är viktigt för oss. Genom detta kan vi säkerställa att vi levererar en tjänst av högsta kvalitet från start till mål.

Kvalitativt miljöarbete

Vi har konstaterat att drivmedel, kemikalier och avfall är våra mest betydande potentiella miljöpåverkande faktorer och när det gäller kvalitetsaspekter är kunskap, kompetens och praktiskt miljöarbete våra viktigaste framgångsfaktorer.

Giron Miljö AB strävar efter att bli ett klimatneutralt företag. Vi avser att klimatkompensera för våra fordon och maskiner, vi källsorterar vårt avfall och har en effektiv avfalls-, och kemikaliehantering.

Arbete för arbetsmiljö av kvalitet

Arbetet för en säker och trivsam arbetsmiljö är i fokus och utvecklas kontinuerligt. Samtliga personal på företaget utbildas inom riskbedömning, användande av skyddsutrustning samt maskinkunskap.

Ständig förbättring och förebyggande hälso-, miljö-, kvalitets- och ekonomiskt arbete skall ses som naturlig del i all verksamhet, liksom uppfyllandet av de lagar, föreskrifter och normer som samhället, våra kunder och anställda ställer på verksamheten.

I vår affärsidé finns ett väl utvecklat koncept för projektutveckling, industriprojektering och specialisering inom segmentet industriprojekt med totalentreprenad som huvud entreprenadform. Vi besitter en genuin expertise för anläggning av industristängsel, byggstängsel, samt viltstängsel. Säkerhet finns med som en mycket viktig del i all vår verksamhet. Vi ska också arbeta för hållbara och långsiktiga lösningar för samhällsutveckling utifrån ekonomi, miljö och sociala aspekter.

● Vårt företag följer riktlinjerna för ISO 9001 certifiering

● Vi följer arbetsmiljöverkets krav på arbetsmiljöarbete

● Vi arbetar medvetet för att uppfylla de senaste miljökraven som krävs för fordon och maskiner.

 

Kontaktuppgifter

Giron Miljö AB

Victoria Esberg

Antennvägen 55

98145 Kiruna

Org: 559354-0718

 

Betydelsen av uppförandekod och arbetsplatspolicy på Giron Miljö AB

Huvudsyftet med en uppförandekod är att sätta och upprätthålla en standard för acceptabelt beteende för alla intressenter i ett företag. Det är en påminnelse till de anställda om vad som förväntas av dem. Det understryker vidare att deras handlingar alltid bör vara i linje med verksamhetens grundsyn. Dessutom bör det ge förståelse för konsekvenser och disciplinära åtgärder om beteendet bryts.

Det anses ofta vara detsamma som etisk kod. Så är dock inte fallet. En uppförandekod ger riktlinjer för acceptabelt beteende, medan en etisk kod är en uppsättning principer om ett företags omdöme.

Uppförandekoden bör reflektera över;

De professionella standarder och beteenden som förväntas av anställda, frilansare, partners och andra relevanta intressenter i organisationen.

Företagets integritet och etiska standarder som visar verksamhetens kärnvärden som kan inkludera integritet i sig, transparens eller ärlighet bland annat. Det är absolut nödvändigt att dokumentet tydligt beskriver hur man hanterar alla konflikter och vad som förväntas om intressekonflikter uppstår från intressenterna.

Graden av professionalism bör de anställda anta när de följer företagets rykte och standarder. Det förväntade beteendet bör anpassas till yrkets natur.

Uppförandekoden fungerar också som ett offentligt uttalande som ger användarna och kunderna av ett företag förståelse för företagets etik, hur deras data hanteras och annan information och standarder som kan beröra allmänheten.

Dokumentet tjänar som ett skydd mot böter som hänför sig till etiskt oredlighet, vilket bevisar ansträngningen att förhindra olagligt beteende och följa bästa praxis i branschen.

Policyöversikt och syfte

Vår företagspolicy för anställdas uppförandekod beskriver våra förväntningar på medarbetarnas beteende gentemot sina kollegor, arbetsledare och övergripande organisation.

Vi främjar yttrandefrihet och öppen kommunikation. Men vi förväntar oss att alla anställda ska följa vår uppförandekod. De bör undvika att kränka, delta i allvarliga tvister och störa vår arbetsplats. Vi förväntar oss också att främja en välorganiserad och respektfull samarbetsmiljö.

Omfattning

Denna policy gäller för alla våra anställda oavsett anställningsavtal eller rang.

Policyelement

Vilka är komponenterna i en uppförandekod för anställda?

Företagets anställda är bundna av sitt kontrakt att följa vår uppförandekod för anställda när de utför sina uppgifter. Vi beskriver komponenterna i vår uppförandekod nedan:

Överensstämmelse med lag

Alla anställda måste skydda vårt företags laglighet. De bör följa alla lagar om miljö, säkerhet och rättvis hantering. Vi förväntar oss att anställda är etiska och ansvarsfulla när de har att göra med vårt företags ekonomi, produkter, partnerskap och offentliga image.

Respekt på arbetsplatsen

Alla anställda ska respektera sina kollegor. Vi tillåter inte någon form av diskriminerande beteende, trakasserier eller kränkning.

Anställda bör följa vår policy för lika möjligheter i alla aspekter av sitt arbete, från rekrytering och prestationsutvärdering till mellanmänskliga relationer.

Skydd av företagets egendom

Alla anställda bör behandla vårt företags egendom, vare sig den är materiell eller immateriell, med respekt och omsorg.

Anställda:

Bör inte missbruka företagets utrustning eller använda den oseriöst. Bör respektera alla typer av okroppslig egendom. Detta inkluderar varumärken, upphovsrätt och annan egendom (information, rapporter etc.) Anställda bör endast använda dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

Anställda bör skydda företagets lokaler och annan materiell egendom (t.ex. tjänstebilar) från skador och skadegörelse, när det är möjligt.

Professionalism

Alla anställda måste visa integritet och professionalism på arbetsplatsen:

Personlig säkerhet

Alla anställda måste följa våra riktlinjer för klädsel och skyddsutrustning avsedda för arbetsuppgiften.

Korruption

Vi avråder anställda från att ta emot gåvor från kunder eller partners. Vi förbjuder mutor till förmån för någon extern eller intern part.

Arbetsuppgifter och befogenheter

Alla anställda bör utföra sina arbetsuppgifter med integritet och respekt gentemot kunder, intressenter och samhället. Arbetsledare och chefer får inte missbruka sin auktoritet. Vi förväntar oss att de delegerar uppgifter till sina teammedlemmar med hänsyn till deras kompetens och arbetsbelastning. På samma sätt förväntar vi oss att teammedlemmar följer teamledarnas instruktioner och fullgör sina uppgifter med skicklighet och i tid.

Vi uppmuntrar mentorskap i hela vårt företag.

Frånvaro och försening

Anställda bör följa sina scheman. Vi kan göra undantag för tillfällen som hindrar anställda från att följa normala arbetstider eller dagar. Men generellt sett förväntar vi oss att anställda är punktliga när de kommer till och går från jobbet.

* Intressekonflikt

Vi förväntar oss att anställda undviker personliga, ekonomiska eller andra intressen som kan hindra deras förmåga eller vilja att utföra sina arbetsuppgifter.

* Samarbete

Anställda ska vara vänliga och samarbetsvilliga. De bör försöka att inte störa arbetsplatsen eller utgöra hinder för sina kollegors arbete.

* Kommunikation

Alla anställda måste vara öppna för kommunikation med sina kollegor, arbetsledare eller team.

* Fördelar

Vi förväntar oss att anställda inte missbrukar sina anställningsförmåner. Det kan avse ledighet, försäkringar, faciliteter, abonnemang eller andra förmåner som vårt företag erbjuder.

* Policy

Alla anställda bör läsa och följa våra företagspolicyer. Om de har några frågor bör de fråga sina chefer eller personalavdelningen (HR).

Disciplinära åtgärder

Vårt företag kan behöva vidta disciplinära åtgärder mot anställda som upprepade gånger eller avsiktligt inte följer vår uppförandekod. Disciplinära åtgärder kommer att variera beroende på överträdelsen.

Möjliga konsekvenser inkluderar:

* Degradering.

* Tillrättavisande.

* Avstängning eller uppsägning för allvarligare brott.

* Avdrag från förmåner för en bestämd eller obestämd tid.

Vi kan vidta rättsliga åtgärder i fall av korruption, stöld, förskingring eller annat olagligt beteende.

Anställda

Uppförandekoden är en uppsättning standardiserade sociala normer, regler och ansvar för varje individ i företaget. Det är viktigt att det är tydligt och heltäckande som täcker alla viktiga områden för din organisation. Uppförandekoden blir en juridisk överenskommelse mellan företaget och den anställde när den undertecknas av en nyrekryterad.

Dessa grundläggande beteenden, standardiserade sociala normer, regler och ansvar för varje individ i företaget framför allt annat kan ha en djupgående inverkan på varje aspekt av vår verksamhet.

 

Data protection in the EU The General Data Protection Regulation (GDPR)

 

Giron Miljö AB Integritetspolicy

På Giron Miljö AB värnar vi om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att uppnå en hög nivå av dataskydd. Vi förklarar nedan hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver även dina rättigheter och hur du kan utöva dem. Den personuppgiftsbehandling som inte beskrivs här anges när du ingår avtal om just den tjänsten.

Personlig information

Med personuppgifter avses alla typer av uppgifter som ensamma, eller i kombination med andra uppgifter, kan kopplas till en fysisk person. Typiska personuppgifter innefattar namn och kontaktuppgifter, medan andra personuppgifter till exempel kan vara bilder och ljudinspelningar som behandlas på datorer även om inga namn nämns. Krypterad data och olika typer av elektroniska identiteter (som IP-nummer) klassas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandlingen av personuppgifter är allt som händer med dina personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas avseende personuppgifter betraktas som behandling, oavsett om den utförs i en automatiserad miljö eller inte. Exempel på typiska bearbetningsåtgärder är insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Giron Miljö AB är ansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

Integritetsskydd och säkerhet

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part, och vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part som hanterar våra IT-system och datalagring, vår marknadsföring, distribution, logistik och finansiella transaktioner. Denna tredje parts behandling utförs i enlighet med våra instruktioner och tredje part får inte behandla dina personuppgifter för sina egna ändamål. Dina personuppgifter kan lämnas till en statlig myndighet om lagen kräver det, samt till en officiell representant i eventuell tvist.

De uppgifter vi behandlar bygger på adekvat IT-säkerhet och vi ställer likvärdiga krav på de leverantörer vi anlitar. Du kommer inte att bli föremål för något beslut fattat av oss baserat enbart på automatiserad behandling av dina personuppgifter.
Ingen av dina personuppgifter kommer att lämnas ut för behandling utanför EU/EES. Om det finns behov av att dela dina personuppgifter utanför EU/EES kommer detta att ske i samförstånd med dig. Vi har i princip inga känsliga personuppgifter om dig.

Dina rättigheter

När det gäller dina personuppgifter har du alltid rätt att få veta vad Giron Miljö AB behandlar, och ges möjlighet att rätta dem. Du kan också kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas såvida det inte är en förutsättning för att Giron Miljö AB ska fortsätta följa sitt avtal med dig eller tillhandahålla en tjänst till dig. Vissa av dina uppgifter kan också behöva sparas för att uppfylla lagstadgade skyldigheter.

Om du behöver ett registerutdrag, eller vill utnyttja din rätt till potentiell dataportabilitet, eller invända mot de personuppgifter vi behandlar om dig, invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter, invända mot personuppgiftsbehandling som vi bedriver på laglig grund av intresseavvägning, eller om du helt enkelt behöver hjälp med något annat som rör dina personuppgifter, ta kontakt via kontaktvägarna som finns listade på vår webbplats: Vi hjälper dig när det kommer till dina kontaktuppgifter gällande integritetsfrågor eller för varje tillfälle av använda sig av. Vårt mål är att alltid få dig att känna dig trygg och rättvist behandlad när det gäller din integritet.

Så här hanterar vi dina uppgifter:

-Vi behandlar ditt namn och din e-postadress.
-Denna data används i vår rekryteringsprocess, för att skicka nyhetsbrev och för att skapa relevant marknadskommunikation.
-Vi sparar dina uppgifter upp till 6 månader efter att du har använt våra tjänster.

 

Giron Miljö AB

Webbsida: https://www.gironmiljo.se/

Social media: Giron Miljö AB
 


Surfe.be - Banner advertising service Click Here To Join Adcryp.to HotCrypto GLOBADINO - Trusted & Secure Cloud Mining
Aliexpress - CPS - World Wide Aliexpress - CPS - World Wide
Featured WebsitesSpring and Summer 2020 1200x628 dynamisch 3 Free Search Engine Submission
Submit your site to Google, Baidu, Bing - AdNetwork Click Here To Join Adcryp.to - Post Your Business Ads in the Most Trusted Crypto Ad Network - $ 458.16 Billion Invested in Digital Advertising Yearly Monetize your Website or Blog with CryptoAds Ads Luxury Brands Reviews - The Best Brand Advertising Ultimate Guide to Advertising. Plugin Edition Learn More About SEO & Advertising - Quality Web Traffic that Converts - Search Engine Optimization -21. $4 Free Bonus - BNB Mining Network - Earn Unlimited Income Mining Crypto | EARN 1 BILLION SHIBA INU! | Free Bitcoin Mining - Earn Free Bitcoin - Globadino seems a very interesting cloud ming that meets the criteria for one of the top bitcoin / litecoin mining services with highly skilled technical staff out there today. Keep up the good work and I look forward to try this out and see what it in it to me in 2022. An extra nice feature on this cloud mining site is the lucrative rewards and bounty system to keep growing cloud mining income. Trusted & Secure Cloud Mining | CryptoWallet is an end-to-end crypto banking and commercial solution. Bitcoin Ethereum Binance Coin Tether Solana XRP Cardano USD Coin FUND Coin.io Terra Avalanche Polkadot Dogecoin SHIBA INU Polygon Binance USD Crypto.com Coin Wrapped Bitcoin Litecoin Uniswap Chainlink TerraUSD Dai Algorand Bitcoin Cash TRON NEAR Protocol Stellar Cosmos Decentraland Axie Infinity Hedera FTX Token VeChain Bitcoin BEP2 Filecoin Elrond Ethereum Classic The Sandbox Internet Computer THETA Helium Fantom Tezos IOTA UNUS SED LEO Monero The Graph Klaytn EOS Gala Loopring PancakeSwap Harmony Aave Stacks BitTorrent Flow Maker Bitcoin SV Kusama Zcash Quant Enjin Coin Curve DAO Token eCash Amp THORChain Neo OKB Kadena Basic Attention Arweave Waves KuCoin Token Chiliz Celo Huobi Token Holo Dash Compound Nexo yearn.finance TrueUSD NEM IoTeX Mina Theta Fuel 1inch Network XDC Network ICON Oasis Network Decred Qtum Pax Dollar OMG Network Celsius BORA Ravencoin Ankr WAX Voyager Token Immutable X Revain Livepeer Audius Horizen renBTC Zilliqa Siacoin Bancor APENFT Bitcoin Gold SushiSwap Secret Telcoin Ren Dogelon Mars 0x Perpetual Protocol Storj Gnosis Synthetix Ontology UMA SwissBorg Nervos Network Raydium Hive IOST SKALE Network Ocean Protocol dYdX Neutrino USD Kava DigiByte NuCypher WOO Network Serum CEEK VR Moonriver Nano GateToken XYO Ultra Syscoin Velas Polymath WINkLink Eloncity Golem Celer Network Fei USD Fetch.ai BNB JUST MyNeighborAlice Molecular Future HyperCash Request OriginTrail Reserve Rights Metaverse Function X Chromia Galaxy Heroes WazirX Dvision Network Flux Injective Protocol Dent Lisk Casper Aragon Cartesi PAX Gold Alpha Finance Lab Reef HUSD Mdex Energy Web Token MediBloc DigitalBits Swipe Verge COTI Dusk Network Bitcoin Standard VeThor Token Conflux Orchid NKN Origin Protocol Status iExec RLC Sun (New) StormX Civic Unibright Biconomy Ardor Divi Bitcoin Diamond - Learn more about Crypto Wallet! Binance - Learn More About Binance Crypto Wallet! Webtalk IOS App | Webtalk Android App
Connect With Me on