Click Here To Join Adcryp.to >>>>>>>>>>>>>>>>>>>Promote your Website with AdCryp.to. Get $20 in FREE traffic.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Get more value for your advertising money with the top business directory platform. Create free account now! Get more leads, track your customer pipeline, and close more deals and sales faster. Find what you search! - Professional industry and manufacturing directory - Forexmarket.site is delivering over 4 million unique visitors from organic and paid web traffic sources such as Google ads and other paid advertising networks everyday. Search forexmarket.site and worldbank.nu directory, covering millions of industry hardware, products and services. Search our industry directory to view highlights from AliExpress.com - stores for safe transaction, purchase and worldwide delivery. Don't miss out to read our latest best-selling politics e-book, about the most powerful woman in politics, a series of best political leader biographies at Amazon.com Kindle: The Biography of Angela Merkel - Something About Great Leadership. Moreover, our online stock trading platform provider offer here $5000 trading bonus to sophisticated investors, don't miss out on that. Get the latest day trading incentives and tips on best dividend stocks: Forex Market Day Trading; WhatsApp Group Invite. Welcome to add your website free of charge, submit your company information. We do manage other websources such as the Luxury Brands Reviews website with honest reviews for luxury brands awareness and trust to ensure the very best customer experience every time. Make your best online shopping experience here! Thank you for visit The Forexmarket. ​ Get your bitcoinwallet here. Start earning bitcoin. You can earn bitcoin by referring your friends and customers to use Join Giuelith.com

Click Here To Join Adcryp.to

 

Disaster Insurance (Sápmi)

Sápmi is the cultural region traditionally inhabited by the Sámi people. Sápmi is in Northern Europe and includes the northern parts of Fennoscandia, also known as the "Cap of the North".

SE

En katastroffförsäkring på rennäringens villkor 

 

Miljöpåverkan till följd av skogsskövlingen i fjällnära miljö medför stora negativa konsekvenser för renskötseln och renens överlevnad, och situationen förvärras i en snabb takt. 

 

En katastrofförsäkring kunde vara ett sätt att säkra en långsiktig återuppbyggnad av den årliga förlusten av ren till följd av den långa vintern och de allvarliga konsekvenser som svåra år innebär för rennäringen. 

 

Samtidigt som jag tänker politiskt i den här sorten av struktutella frågor, så beklagar jag mig över förmågan rörande tjänstemanna organisationen för utvecklingen av konkreta åtgärder inom området.

 

Samtidigt vill jag understrycka att jag själv inte tillhör den grupp av expertise inom området, och jag förutsätter att vi utifrån den ställningen kan utveckla den här dialogen konstruktivt. 

 

Därför att de två huvudsakliga och grundläggande frågorna för mig utgör huruvida samebyarna redan idag har försäkringar för att täcka upp den här typen av ekonomiska förluster? Och om fallet inte är det, då undrar jag om det finns någon här som kan företräda en process angående en katastrofförsäkring för rennäringen och samernas ursprungliga livslina?

 

Det som vi omgående behöver åstadkomma är en katastrofförsäkring

 

En försäkring fungerar som en fond i ett ursprungsdokument och det är inte helt otänkbart att vi skulle kunna organisera ett således dokument själva, genom att organisera oss bättre på ett tjänstemannaplan.

 

En försäkring fungerar som en fond, och man börjar med att sätta ett ursprungsdokument som kan liknas vid en policy för en fond eller en slags obligationsfond som kan vara skattefri för potentiella investerare.

 

När ett ursprungsdokument är framställt då kan man köpa säkerhet eller kapital av Riksbanken för motsvarande belopp av värdet på inventarien, denna säkerhet kan man tillgå till en noll ränta för ett angivet antal år från Riksbanken idag.

 

När säkerheten är beviljad och obligationsfonden är registrerad med en egen bankkod, då kan man skaffa inveterare som stödjer fondens syfte.

 

För att knyta till dessa investerare så finns det färdiga strukturer för, så som fondföreningar, bankföreningar och försäkringsföreningar, där alla har genomfört samma procedurer, och var de flesta organisationer redan är etablerade och på så sätt är benägna att stödja eller investera i nya projekt som detta.

 

I USA brukar man höra talas on $1 investeringar i olika typer av försäkringsförenigar eller credit unions. Dessa bygger på att alla försäkringsfonder investerar eller stödjer med en dollar, och mängden av alla försäkringsfonder som ingår i försäkringsföreningen bidrar på så sätt till ett ursprungligt kapital för den nya försäkringen.

 

ENG

 

A catastrophe insurance on the terms of the reindeer herding industry

 

Environmental impact as a result of deforestation in mountainous environments entails major negative consequences for reindeer herding and reindeer survival, and the situation is deteriorating rapidly.

 

Disaster insurance could be a way to secure a long-term reconstruction of the annual loss of reindeer as a result of the long winter and the serious consequences that difficult years have for reindeer herding.

 

While I think politically in this kind of structural issues, I complain about the ability of the civil servants' organization to develop concrete measures in this area.

 

At the same time, I would like to emphasize that I myself do not belong to that group of expertise in the field, and I assume that based on that position we can develop this dialogue constructively.

 

Because the two main and basic questions for me are whether the Sami villages already have insurance to cover this type of economic loss? And if that is not the case, then I wonder if there is anyone here who can represent a process regarding a catastrophe insurance for the reindeer herding industry and the Sami's original lifeline?

 

What we need to achieve immediately is a catastrophe insurance

 

An insurance policy acts as a fund in an original document and it is not entirely inconceivable that we could organize such a document ourselves, by organizing ourselves better at a civil servant level.

 

An insurance policy acts as a fund, and you start by setting up a document of origin that can be likened to a policy for a fund or a kind of bond fund that can be tax-free for potential investors.

 

When an original document has been produced, you can buy collateral or capital from the Riksbank for the corresponding amount of the value of the equipment, this collateral can be obtained at a zero interest rate for a specified number of years from the Riksbank today.

 

When the security is granted and the bond fund is registered with its own bank code, then you can get investors who support the fund's purpose.

 

In order to connect with these investors, there are ready-made structures for, such as mutual funds, banking associations and insurance associations, where everyone has implemented the same procedures, and where most organizations are already established and thus inclined to support or invest in new projects such as this.

 

In the United States, people usually hear about $ 1 investments in various types of insurance companies or credit unions. These are based on all insurance funds investing or supporting with one dollar, and the amount of all insurance funds included in the insurance association thus contributes to an original capital for the new insurance.

 

Uppgörelse för en katastrofförsäkring

 

Vad i urvalet av alla möjliga fondstrukturer skulle stödja en försäkringsstiftelse för renskötseln? Vad är den svenska motsatsen att välja en optimal fondstruktur för ett långsiktigt syfte i ett makroekonomiskt begränsat samhälle, även när dess verksamhet inte är nationellt och geografiskt begränsad. Syftet med en sådan fondstruktur skulle kunna verka i hela regionen Sápmi.

 

Det skulle vara intressant att få information angående förutsättningar att skapa ett således nationsöverskridande projekt i Sverige, Finland, och Norge, samt ett perspektiv för riktlinjer i ärendet från EU, om någon i mandat av EU delegation skulle se detta.

 

ENG

 

Settlement for a catastrophe insurance fund

 

What in the selection of all possible fund structures would support an insurance trust for reindeer herding? What is the Swedish opposite of choosing an optimal fund structure for a long-term purpose in a macroeconomically limited society, even when its activities are not national and geographically limited. The purpose of such a fund structure could work throughout the Sápmi region.

 

It would be interesting to receive information regarding the conditions for creating a cross-national project in Sweden, Finland, and Norway, as well as a perspective for guidelines in the matter from the EU, if someone in the mandate of the EU delegation would see this.

 

https://www.gfoa.org/pps-tax-exempt-financing

 

SE

Katastrofförsäkring för Rennäringen

 

Angående debatten om en katastrofförsäkring för rennäringen utifrån rennäringens villkor så har det nu framställts ett par intressanta perspektiv för några av de mest grundläggande åtaganden som berörda och makthavare kan utgå ifrån för en vidare utveckling av incitament för formandet av projektet.

 

Den första frågan som med stor majoritet är framställt är huruvida det vore möjligt att väcka detta till en parlamentarisk sak som en proposition? 

 

Vad handlar en sådan proposition om?

 

I övrigt så har vi nått framsteg i identifieringsprocessen för backgrund till behovet av en åtgärdsplan inom ämnet. Medans det forfarande råder en hel del frågeställningar i huruvida en katastrofförsäkring i praktiken är möjligt att utforma i ett mest optimalt och ett rättvist system i syftet för den struktur som skulle fungera som huvudman för projektet och en således katastrofförsäkring.

 

Genom att de Samiska folket systematiskt i ett historiskt perspektiv har utesluttits från främst nationella förvaltningsreformer där alla andra medborgare har fått tilldelat marker och individuella förvaltningsrätter så har inte den Samiska delen av befolkningen i dessa nordiska länder heller naturligt en förvaltningskultur i enlighet med vad nationella system förordar idag. Även då Samerna i sin tur har en genuin förvaltningskultur i arvet av renskötseln.

 

Detta i sin tur präglas i dagens samhälle av en något begränsad organsatorisk kapacitet i det finanspolitiska åtagsområdet. Dock tror jag inte att vi som renskötare skall förkasta detta förslag som skulle vara så enormt värdefullt och som defenitivt är avgörande för utveckling av rennäringen. 

 

Den här frågeställningen har existerat under en lång tid redan utan att det egentligen har funnits en lösning till det och målet är helt tydligt för alla berörda parter i de facto att det idag inte är hållbart med den klimatförändring som påverkar rennäringen så negativt att dessa renskötselföretag och individerna bakom dessa renskörselföretag år ut och år in måste bekosta ett för varje år allt större ekonomiskt bortfall i förlust av ren. 

 

Inom politiken är en proposition en sällan använd term för att beteckna politiska partier, fraktioner och individer i en lagstiftande församling som är gynnsamma och stödjer den sittande regeringen, i motsats till oppositionen.

 

ENG

 

Disaster Insurance for the Reindeer Herding

 

Regarding the debate on a catastrophe insurance for the reindeer herding business based on the reindeer herding industry's conditions, a couple of interesting perspectives have now been presented for some of the most basic commitments that those concerned and those in power can use for further development of incentives for shaping the project.

 

The first question that is posed by a large majority is whether it would be possible to raise this to a parliamentary proposition  as a bill?

 

What is such a proposition bill about?

 

In other respects, we have made progress in the identification process for the background to the need for an action plan within the subject. While there are still a lot of questions as to whether a disaster insurance is in practice possible to design in a most optimal and fair system in order for the structure that would serve as the principal of the project and thus a disaster insurance.

 

Because the Sami people have systematically in a historical perspective been excluded from mainly national administrative reforms where all other citizens have been allocated land and individual administrative rights, the Sami part of the population in these Nordic countries does not naturally have an administrative culture in accordance with such national systems today. Even then the Sami in turn have a genuine management culture in the heritage of reindeer herding.

 

This, in turn, is characterized in today's society by a somewhat limited organizational capacity in the area of ​​fiscal policy commitment. However, I do not think that we as reindeer herders should reject this proposal, which would be so enormously valuable and which is definitely crucial for the development of the reindeer herding industry.

 

This issue has existed for a long time already without there really being a solution to it and the goal is quite clear to all stakeholders in fact that today it is not sustainable with the climate change that affects reindeer herding business so negatively that these reindeer herding companies and the individuals behind these reindeer herding companies year in and year out must pay for an increasing financial loss each year in the loss of reindeer.

 

In politics, a proposition is a rarely used term to designate political parties, factions, and individuals in a legislature who are favorable and supportive of the incumbent government, as against the opposition.

Emergency management is the organization and management of the resources and responsibilities for dealing with all humanitarian aspects of emergencies (prevention, preparedness, response, mitigation, and recovery). The aim is to prevent and reduce the harmful effects of all hazards, including disasters.

Source: http://ruhtabursa.com

 

By Roger K. Olsson

Contact WhatsApp: +46 705474835

 


Surfe.be - Banner advertising service Click Here To Join Adcryp.to HotCrypto GLOBADINO - Trusted & Secure Cloud Mining
Aliexpress - CPS - World Wide Aliexpress - CPS - World Wide
Featured WebsitesSpring and Summer 2020 1200x628 dynamisch 3 Free Search Engine Submission
Submit your site to Google, Baidu, Bing - AdNetwork Click Here To Join Adcryp.to - Post Your Business Ads in the Most Trusted Crypto Ad Network - $ 458.16 Billion Invested in Digital Advertising Yearly Monetize your Website or Blog with CryptoAds Ads Luxury Brands Reviews - The Best Brand Advertising Ultimate Guide to Advertising. Plugin Edition Learn More About SEO & Advertising - Quality Web Traffic that Converts - Search Engine Optimization -21. $4 Free Bonus - BNB Mining Network - Earn Unlimited Income Mining Crypto | EARN 1 BILLION SHIBA INU! | Free Bitcoin Mining - Earn Free Bitcoin - Globadino seems a very interesting cloud ming that meets the criteria for one of the top bitcoin / litecoin mining services with highly skilled technical staff out there today. Keep up the good work and I look forward to try this out and see what it in it to me in 2022. An extra nice feature on this cloud mining site is the lucrative rewards and bounty system to keep growing cloud mining income. Trusted & Secure Cloud Mining | CryptoWallet is an end-to-end crypto banking and commercial solution. Bitcoin Ethereum Binance Coin Tether Solana XRP Cardano USD Coin FUND Coin.io Terra Avalanche Polkadot Dogecoin SHIBA INU Polygon Binance USD Crypto.com Coin Wrapped Bitcoin Litecoin Uniswap Chainlink TerraUSD Dai Algorand Bitcoin Cash TRON NEAR Protocol Stellar Cosmos Decentraland Axie Infinity Hedera FTX Token VeChain Bitcoin BEP2 Filecoin Elrond Ethereum Classic The Sandbox Internet Computer THETA Helium Fantom Tezos IOTA UNUS SED LEO Monero The Graph Klaytn EOS Gala Loopring PancakeSwap Harmony Aave Stacks BitTorrent Flow Maker Bitcoin SV Kusama Zcash Quant Enjin Coin Curve DAO Token eCash Amp THORChain Neo OKB Kadena Basic Attention Arweave Waves KuCoin Token Chiliz Celo Huobi Token Holo Dash Compound Nexo yearn.finance TrueUSD NEM IoTeX Mina Theta Fuel 1inch Network XDC Network ICON Oasis Network Decred Qtum Pax Dollar OMG Network Celsius BORA Ravencoin Ankr WAX Voyager Token Immutable X Revain Livepeer Audius Horizen renBTC Zilliqa Siacoin Bancor APENFT Bitcoin Gold SushiSwap Secret Telcoin Ren Dogelon Mars 0x Perpetual Protocol Storj Gnosis Synthetix Ontology UMA SwissBorg Nervos Network Raydium Hive IOST SKALE Network Ocean Protocol dYdX Neutrino USD Kava DigiByte NuCypher WOO Network Serum CEEK VR Moonriver Nano GateToken XYO Ultra Syscoin Velas Polymath WINkLink Eloncity Golem Celer Network Fei USD Fetch.ai BNB JUST MyNeighborAlice Molecular Future HyperCash Request OriginTrail Reserve Rights Metaverse Function X Chromia Galaxy Heroes WazirX Dvision Network Flux Injective Protocol Dent Lisk Casper Aragon Cartesi PAX Gold Alpha Finance Lab Reef HUSD Mdex Energy Web Token MediBloc DigitalBits Swipe Verge COTI Dusk Network Bitcoin Standard VeThor Token Conflux Orchid NKN Origin Protocol Status iExec RLC Sun (New) StormX Civic Unibright Biconomy Ardor Divi Bitcoin Diamond - Learn more about Crypto Wallet! Binance - Learn More About Binance Crypto Wallet! Webtalk IOS App | Webtalk Android App
Connect With Me on